Boosheid de Baas

Sommige kinderen kunnen heel snel boos worden en ook heel erg boos worden. Zo boos dat ze anderen, maar soms ook zichzelf pijn doen. Met boos zijn op zich is helemaal niets mis. Een boos gevoel geeft aan dat je iets niet fijn vindt of dat iemand over je grens gaat. Je boosheid zorgt ervoor dat je dit aan de ander laat weten. Dat is op zich heel goed. Het gaat er natuurlijk vervolgens wel om hoe je dat doet. Belangrijk is dat je voor jezelf of je eigen belangen opkomt op een manier waarbij je ook rekening houdt met de grenzen van een ander. Dit betekent dat er niet wordt gescholden, geschopt of geslagen, maar dat er op een rustige manier wordt aangegeven dat je dat niet meer wilt.

Voor sommige kinderen kan dit rustig reageren heel lastig zijn. Hun lontje is kort waardoor ze agressief worden, fysiek en/of verbaal. Dat is heel vervelend. Agressie levert op de lange termijn namelijk alleen maar verliezers op. Niemand wil tenslotte graag omgaan met iemand die snel agressief kan reageren. Daarbij is het voor het boze kind zelf ook helemaal niet fijn om zich zo te voelen.

De Boosheid de baas training richt zich op het geven van inzicht in boosheid, het anders denken en het veranderen van agressief gedrag naar assertief gedrag. Het kind leert om zijn/haar grenzen aan te geven op een manier die voor iedereen acceptabel is.

Doelgroep: Kinderen en jongeren in de leeftijd van 7 t/m 16 jaar die willen leren op een rustige en sterke manier op te komen voor zichzelf en hun boosheid onder controle te houden.

Programma

In de Boosheid de baas training wordt o.a. gewerkt aan:
· Inzicht in boosheid
· Vergroten van zelfvertrouwen & eigenwaarde
· Vergroten van positief denken
· Ontspanning & ademhaling
· Diverse manieren om je boosheid te beheersen en uit te doven
· Inzicht in verschil tussen per ongeluk & expres
· Kritiek geven & ontvangen
· Compromissen sluiten & problemen oplossen
- Verschillende sociaal weerbare vaardigheden afgestemd op de behoefte zoals: eigen mening geven, nee zeggen, praatje maken, meedoen & omgaan met buitensluiten, hulp vragen & bieden

Individuele aandacht

De Boosheid de baas training wordt verzorgd in een individueel traject op maat (zie ook onder individueel traject). YosoY kiest voor de Boosheid de baas training bewust voor de vorm van individuele begeleiding op grond van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat kinderen die in een groep werken aan hun boosheid een negatieve invloed op elkaar hebben.

Systeembenadering

Een kind staat niet op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een gezin en is een leerling in de klas. Om deze reden kiest YosoY ervoor ook ouders en eventueel leerkrachten (op initiatief ouders) bij de training van het kind te betrekken. Deze kunnen het kind stimuleren, motiveren en begeleiden om zich het geleerde eigen te maken en ander gedrag te laten zien in de thuissituatie en op school. Door op de hoogte te zijn van wat het kind leert en hoe je het kind het best kunt begeleiden, wordt het voor het kind makkelijker het geleerde in de praktijk te brengen.

Voor de ouders en leerkrachten wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd gedurende de training. Tijdens deze bijeenkomst krijgen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud van de training en tips voor hun rol in de begeleiding.

Werkvormen

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:
• Onderwijsleergesprek
• Spel en drama
• Rollenspelen
• Creatieve opdrachten
• Discussie
• Verhalen en metaforen
• Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
• Werken met videocamera
• Huiswerkopdrachten

Follow up

Soms bestaat de behoefte om een aantal jaren na de training het geleerde weer wat op te frissen of nog verder te werken aan een aantal leerpunten. YosoY biedt de mogelijkheid tot het volgen van een follow up van 3 lessen. Voor de invulling van deze lessen zal worden aangesloten bij de punten waar de deelnemer nog verder aan wil werken.

Plan van aanpak

Als er wordt gekozen voor een individuele Boosheid de baas training wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat aan welke onderwerpen aandacht zal worden besteed, op welke wijze dit zal gebeuren en hoeveel lessen hier waarschijnlijk voor nodig zijn. Als de ouders en de deelnemer akkoord zijn met dit plan van aanpak, kan er gestart worden met het traject. Als tijdens het traject blijkt dat er een bijstelling nodig is, zal dit uiteraard altijd tijdig met de ouders worden gecommuniceerd.

Verloop traject

In het begin van het traject vinden de lessen meestal wekelijks plaats. Als het traject verder vordert, kan er besloten worden de lessen twee-wekelijks te laten plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het verloop van het traject en natuurlijk ook van de wens van de ouders en de deelnemer zelf. Een individueel traject kan in overleg worden ingepland en kan meestal op korte termijn van start gaan.

Flyer Boosheid de baas