Project Omgaan met Elkaar

Negatieve sfeer

Als er sprake is van een negatieve sfeer en een gevoel van onveiligheid in een groep is het belangrijk hier wat aan te doen. Niet altijd lukt het de leerkracht of een groepsleider om de negatieve spiraal te doorbreken. Vaak is er een evenwicht ontstaan tussen verschillende subgroepen binnen de groep waardoor de negatieve sfeer in stand wordt gehouden.

Doorbreken negatief evenwicht

Het Project Omgaan met Elkaar ziet erop dit evenwicht te doorbreken en alle kinderen uit de groep in veilige subgroepen in 8 lessen te leren wat ze daarvoor nodig hebben. De kinderen leren in de lessen anders met elkaar om te gaan, waardoor een negatief groepsproces wordt doorbroken en pesten stopt of sterk vermindert. Naast de lessen voor de kinderen wordt er een ouderavond georganiseerd voor ouders waarin zij handvatten krijgen aangereikt om hun kind vanuit de thuissituatie te begeleiden in het gedragsveranderingsproces.

Doelgroep

Het Project Omgaan met Elkaar is in principe bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. In overleg met de trainer kan worden bekeken of het Project in wat aangepaste vorm ook in lagere groepen kan worden gegeven.

Veelbelovend anti-pestprogramma

Het oorspronkelijk plan van voormalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was om scholen vanaf 2015 te verplichten een anti-pestprogramma in te voeren dat op een door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opgestelde lijst stond met veelbelovende anti-pestprogramma's. Slechts 13 van de 61 door het NJI onder de loep genomen programma's bleken veelbelovend en kwamen op deze lijst. Het Project Omgaan met Elkaar was daar een van. Het wetsvoorstel om de sociale veiligheid op scholen te vergroten werd uiteindelijk aangenomen maar zonder de verplichting om een van de op de lijst aangegeven anti-pestprogramma's te gebruiken. Wel is een school verplicht gesteld beleid te ontwikkelen om pesten tegen te gaan, te monitoren of dit beleid werkt en een anti-pestcoördinator aan te stellen. Scholen mogen dus zelf weten hoe zij hun beleid vormgeven en dus of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welke. Duidelijk is in ieder geval dat het Project Omgaan met Elkaar een goed programma is gezien de plaatsing op de lijst met veelbelovende anti-pestprogramma's. Dit anti-pestprogramma is inmiddels opgenomen in de Wegwijzer programma’s sociale veiligheid en in de Kennisbank van Stichting School & Veiligheid.

Op maat

Het programma voor het Project Omgaan met Elkaar wordt op maat gemaakt aan de hand van het voorgesprek met de school.

Mogelijke onderwerpen

Er is een ruime keuze aan onderwerpen die tijdens het project met behulp van verschillende werkvormen aan bod kunnen komen. Hier volgen er slechts een aantal:
- Complimenten geven en ontvangen
- Verschil tussen plagen en pesten
- Rollen in een groep
- Samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoel en gedrag
- Belang van weerbare en sterke lichaamshouding en aanleren daarvan
- Positief denken en het maken van helpende gedachten
- Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
- Zeggen waar je last van hebt (feedback geven)
- Samenwerken
- Meedoen en omgaan met buitensluiten
- Problemen oplossen
- Etc.

Ouderavond

Voor de eerste les wordt er een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen die deelnemen aan het Project Omgaan met Elkaar. Tijdens deze ouderavond krijgen de ouders handvatten hoe zij hun kind vanuit de thuissituatie kunnen begeleiden in het gedragsveranderingsproces.

Workshops professionals

Om de effectiviteit van het Project Omgaan met Elkaar nog te vergroten kunnen twee workshops worden ingezet voor de professionals die op school werkzaam zijn. Deze workshops duren ieder 3 uur. De eerste workshop is geschikt voor maximaal 50 personen en de tweede voor maximaal 12 peronen. In de eerste workshop wordt onder andere aandacht besteed aan: rollen in een groep, signalen van pesten bij leerlingen en preventie en handelen bij pesten in de klas/school. De tweede workshop is een training gericht op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of een Project Omgaan met Elkaar ook voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Veilige leeromgeving voor ieder kind

Tijdens het Project Omgaan met Elkaar wordt gewerkt in twee of drie veilige subgroepen zodat elk kind in een veilige omgeving kan leren wat het nodig heeft.

Duur training

De training bestaat voor elke subgroep in principe uit 8 lessen van een uur die wekelijks plaatsvinden. Op de dagen tussen de wekelijkse lessen in werken de kinderen onder begeleiding van de leerkracht/groepsleider aan de door de trainer gegeven opdrachten. Voorafgaand aan de eerste les wordt een ouderavond voor ouders georganiseerd.

Werkvormen

De lessen bestaan uit een uitleg van de verschillende onderwerpen, rollenspellen, speloefeningen en opdrachten over beter omgaan met elkaar.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of een Project Omgaan met Elkaar ook voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.