Sta Sterk op School

Rol van buitenstaander binnen pestprobleem

In een groep hebben mensen verschillende rollen. Uit onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de mensen in een groep de rol heeft van buitenstaander. 

Deze buitenstaanders onttrekken zich aan de situatie wanneer er wordt gepest. Niet alleen het slachtoffer, maar ook een deel van deze buitenstaanders lijdt onder het pesten. Zij willen niet dat er gepest wordt, maar voelen zich niet bij machte er iets aan te veranderen. Het ontbreekt hen aan vaardigheid om zich in de groep verdedigend op te stellen.

Buitenstaanders en slachtoffers versterken

In Sta Sterk op School wordt aan buitenstaanders en slachtoffers uit een groep (maximaal 8 deelnemers) in 10 lessen van 90 minuten geleerd om op te komen voor zichzelf en een ander, waardoor een negatief groepsproces wordt doorbroken en pesten stopt of sterk vermindert. Op 2 ouderavonden van 120 minuten worden ouders van de leerlingen die deelnemen aan Sta Sterk op School geïnformeerd over hoe zijn hun kind in de thuissituatie kunnen begeleiden bij het gedragsveranderingsproces.

Doelgroep

Sta Sterk op School is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 van het basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs die de rol van buitenstaander of die van slachtoffer hebben binnen hun groep. In overleg met de trainer kan worden bekeken of de training in wat aangepaste vorm ook in lagere groepen kan worden ingezet.

Veelbelovend anti-pestprogramma

Het oorspronkelijk plan van voormalig staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was om scholen vanaf 2015 te verplichten een anti-pestprogramma in te voeren dat op een door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) opgestelde lijst stond met veelbelovende anti-pestprogramma's. Slechts 13 van de 61 door het NJI onder de loep genomen programma's bleken veelbelovend en kwamen op deze lijst. Sta Sterk op School was daar een van. Het wetsvoorstel om de sociale veiligheid op scholen te vergroten werd uiteindelijk aangenomen maar zonder de verplichting om een van de op de lijst aangegeven anti-pestprogramma's te gebruiken. Wel is een school verplicht gesteld beleid te ontwikkelen om pesten tegen te gaan, te monitoren of dit beleid werkt en een anti-pestcoördinator aan te stellen. Scholen mogen dus zelf weten hoe zij hun beleid vormgeven en dus of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welke. Duidelijk is in ieder geval dat Sta Sterk op School een goed programma is gezien de plaatsing op de lijst met veelbelovende anti-pestprogramma's.

Onderwerpen lessen

Tijdens de training komen in 10 lessen met behulp van verschillende werkvormen veel verschillende onderwerpen aan bod.
Hieronder volgen er een aantal:
- Complimenten geven en ontvangen
- Eigen inbreng versterken
- Rollen in een groep
- Belang van weerbare en sterke lichaamshouding en aanleren daarvan
- Positief denken en het maken van helpende gedachten
- Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
- Zeggen waar je last van hebt (feedback geven)
- Meedoen en omgaan met buitensluiten
- Problemen oplossen
- Hulp vragen en bieden
- Etc.

Ouderavonden

Na de eerste en na de vijfde les wordt er een ouderavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen die deelnemen aan Sta Sterk op School. Tijdens deze ouderavonden krijgen de ouders handvatten hoe zij hun kind vanuit de thuissituatie kunnen begeleiden in het gedragsveranderingsproces.

Workshops professionals

Om de effectiviteit van Sta Sterk op School nog te vergroten kunnen twee workshops worden ingezet voor de professionals die op school werkzaam zijn. Deze workshops duren ieder 3 uur. De eerste workshop is geschikt voor maximaal 50 personen en de tweede voor maximaal 12 peronen. In de eerste workshop wordt onder andere aandacht besteed aan: rollen in een groep, signalen van pesten bij leerlingen en preventie en handelen bij pesten in de klas/school. De tweede workshop is een training gericht op het ontwikkelen van gespreksvaardigheden.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of Sta Sterk op School voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Duur training

De deelnemers aan Sta Sterk op School komen 10 lessen van 90 minuten bij elkaar. Deze lessen vinden in principe wekelijks plaats.
Daarnaast wordt na de eerste en na de vijfde les een ouderavond georganiseerd.

Werkvormen

Tijdens de lessen worden verschillende werkvormen gebruikt zoals:
- onderwijsleergesprek
- rollenspelen
- ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
- spel- en dramaoefeningen
- huiswerkopdrachten.

Meer informatie?

Wilt u van gedachten wisselen of Sta Sterk op School voor uw school iets kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.