Individueel traject

Individueel en op maat aan de slag met je leerwensen

Naast het volgen van een groepstraining is het ook mogelijk een individueel traject te volgen. In dat geval wordt aan de hand van de informatie verkregen bij de intake een programma op maat samengesteld. Een individueel traject sluit dus naadloos aan op de behoefte van het kind. Aan het einde van de intake geeft de trainer aan of zij een groeps- of individueel traject het best vindt passen en waarom. Uiteraard is de mening van de ouders en vooral die van het kind belangrijk voor de uiteindelijke beslissing voor het te volgen traject.

Redenen om te kiezen voor een individueel traject

Er zijn verschillende redenen waarom een individueel traject de voorkeur zou kunnen krijgen boven een groepstraining. Dat kunnen hele praktische overwegingen zijn, maar ook inhoudelijke overwegingen. Hieronder een aantal voorbeelden:
- Als de stof uit een bepaalde groepstraining niet voldoende aansluit op de behoefte/leervraag van het kind kan er een individueel traject worden gemaakt waarin onderdelen uit verschillende trainingen worden ingezet;
- Een kind heeft extra aandacht nodig op een bepaald aandachtsgebied dat niet of niet voldoende in een groepstraining wordt belicht;
- Een kind heeft extra aandacht nodig op slechts een of enkele aandachtsgebieden waardoor het minder effectief kan zijn een hele groepstraining te volgen;
- De Boosheid de baas training is het best passend. Deze training wordt alleen individueel aangeboden;
- Soms is de nood hoog en is het fijn als het kind snel ondersteuning krijgt. Een individueel traject kan vaak op korte termijn worden gestart, terwijl de start van een groepstraining soms nog enkele weken op zich laat wachten. Het is dan ook mogelijk een combinatie van beide te volgen; eerst een paar lessen individueel om alvast wat handvatten te krijgen en daarna alsnog deelnemen aan een groepstraining;
- Het kan ook gebeuren dat de dag en het tijdstip waarop een groep start echt niet uitkomen. Individuele lessen kunnen in overleg worden gepland.
- Een kind voelt zich het prettigst als het in een individueel traject met zijn leerwensen aan de slag kan gaan.

Plan van aanpak

Als er wordt gekozen voor een individueel traject dan wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat aan welke onderwerpen aandacht zal worden besteed, op welke wijze dit zal gebeuren en hoeveel lessen hier waarschijnlijk voor nodig zijn. Als de ouders en de deelnemer akkoord zijn met dit plan van aanpak, kan er gestart worden met het traject. Als tijdens het traject blijkt dat er een bijstelling nodig is, zal dit uiteraard altijd tijdig met de ouders worden gecommuniceerd.

In het begin van het traject vinden de lessen meestal wekelijks plaats. Als het traject verder vordert, kan er besloten worden de lessen twee-wekelijks te laten plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het verloop van het traject en natuurlijk ook van de wens van de ouders en de deelnemer zelf.

Individuele aandacht

Tijdens een individueel traject is de individuele aandacht natuurlijk optimaal. Gedurende het traject werkt de deelnemer aan zijn eigen leerwens(en). Het traject is niet alleen op maat gemaakt voor de deelnemer, maar zal gedurende het traject ook steeds worden bijgesteld naar gelang de ontwikkeling van de deelnemer. Er is optimale gelegenheid voor het inbrengen van eigen situaties.

Systeembenadering

Een kind staat niet op zichzelf. Een kind maakt deel uit van een gezin en is een leerling in de klas. Om deze reden kiest YosoY ervoor ook ouders en eventueel leerkrachten (op initiatief ouders) bij de training te betrekken. Deze kunnen de deelnemer stimuleren, motiveren en begeleiden om zich het geleerde eigen te maken en ander gedrag te laten zien in de thuissituatie en op school. Door op de hoogte te zijn van wat het kind leert en hoe je het kind het best kunt begeleiden, wordt het voor het kind makkelijker het geleerde in de praktijk te brengen.

De ouders en leerkrachten van een deelnemer die een individueel taject volgt zijn ook welkom op de ouderbijeenkomsten die worden georganiseerd voor de ouders van de deelnemers aan de groepstrainingen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders en leerkrachten informatie over de inhoud van de training en tips voor hun rol in de begeleiding. Uiteraard zullen ook specifieke begeleidingstips voor de deelnemer aan een individueel traject gedurende de training aan de ouders worden gecommuniceerd.

Werkvormen

Tijdens een individueel traject worden dezelfde werkvormen ingezet als bij een groepstraining. Het gaat dan om:
• Onderwijsleergesprek
• Spel en drama
• Rollenspelen
• Creatieve opdrachten
• Discussie
• Verhalen en metaforen
• Ontspannings-, visualisatie en ademhalingsoefeningen
• Huiswerkopdrachten

Follow up

Soms bestaat de behoefte om een aantal jaren na de training het geleerde weer wat op te frissen of nog verder te werken aan een aantal leerpunten. YosoY biedt de mogelijkheid tot het volgen van een follow up van 3 lessen, zowel individueel als in groepsverband. Voor de invulling van deze lessen zal worden aangesloten bij de punten waar de deelnemers nog verder aan willen werken.

Een individueel traject kan in overleg worden ingepland en kan meestal op korte termijn van start gaan.