Advies anti-pestbeleid

Op 1 augustus trad de Wet Sociale veiligheid in werking voor het gehele onderwijsveld. Deze wet verplicht schoolbesturen om beleid te ontwikkelen om pesten tegen te gaan en te monitoren of dit beleid werkt waardoor er altijd een actueel beeld is van de situatie op school. Daarnaast moeten scholen een anti-pestcoördinator aanstellen die aanspreekpunt is voor pesten binnen de school en die het beleid coördineert. Scholen mogen zelf bepalen hoe zij hun beleid vormgeven en dus of zij een anti-pestprogramma gebruiken en zo ja, welke. Het plan om scholen verplicht te stellen een keuze te maken uit een lijst met als veelbelovend bestempelde programma\s is uiteindelijk niet in de Wet opgenomen.

YosoY biedt advies en ondersteuning bij het formuleren en implementeren van up to date anti-pestbeleid.
Het advies is erop gericht te zorgen dat de school beleid heeft dat duidelijk is, door iedereen wordt gebruikt en gekend. Het is niet alleen belangrijk dat het beleid op juiste wijze wordt uitgevoerd door de leerkrachten en docenten, maar ook dat ouders weten wat ze kunnen verwachten en wat de school van hen verwacht. Ook de leerlingen dienen van het beleid op de hoogte te zijn. Het gaat dus om het implementeren van het beleid op verschillende niveaus. Pas als dit goed is uitgevoerd kan het beleid effectief zijn.

Doelgroep: Organisaties die met kinderen werken: scholen, kinderopvang, gezinsvervangend tehuis, etc.

Verkenning

In een verkennend gesprek zal samen met uw organisatie allereerst worden bekeken wat de huidige werkwijze is inzake het voorkomen en oplossen van pesten. Vervolgens wordt gekeken of en hoe deze werkwijze in beleid is vastgelegd en hoe deze binnen de organisatie is geimplementeerd. Ook zal worden gekeken naar hoe er in de praktijk mee wordt gewerkt.

Traject

Op basis van deze inventarisatie zal in overleg met uw organisatie worden bekeken wat er nodig is om het anti-pestbeleid te verbeteren of beter onder de aandacht van alle betrokkenen (ouders, kinderen, beroepskrachten) te brengen en wat YosoY hierin kan betekenen.

Daarna wordt in nauwe samenwerking het uitgestippelde traject in gang gezet. Een traject kan o.a. de volgende onderdelen bevatten:
- Opstellen concept of verbeteren anti-pestprotocol;
- Studiedagen/dagdelen voor leerkrachten/docenten/mentoren/mentorondersteuners;
- Workshops leerlingen;
- Ouderavond voor ouders;
- Advies over zichtbaar maken van het anti-pestbeleid binnen school;
- Opstellen informatie voor ouders voor website school;
- Etc, etc.

Meer informatie?

Wilt u eens lezen hoe een traject van ontwerp tot implementatie op een basisschool eruit kan zien? Leest u dan dit artikel over het traject dat YosoY begeleidde op de voormalige Sint Maartenschool in Limmen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de ondersteuning van uw organisatie? Neemt u dan gerust contact op.